Cinel Hydrogen Generator

CINEL s.r.l. Gas Generators Technology ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง (> 99,99999%) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเนื่องจากช่วยขจัดปัญหาความปลอดภัยที่เกิดจากขวดแบบดั้งเดิม ระบบใหม่นี้ใช้เทคโนโลยี PEM สำหรับการผลิตไฮโดรเจนบริสุทธิ์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ที่ Cinel ได้พัฒนาร่วมกับแผนกวิทยาศาสตร์เคมีของมหาวิทยาลัยปาดัวและได้รับสิทธิบัตรของอิตาลีแล้ว หมายเลขสิทธิบัตรของยุโรป EP10814714.1 อุปกรณ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์อิเล็กโทรไลซิสในปัจจุบันช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ปลอดภัยในการใช้งานและมีความทนทานมากกว่า